Sodelovanje s starši

2011 CESKI VELEPOSLANIK 067AAPRAVICE OTROK

Otrokom zagotavljamo upoštevanje pravic, ki so določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih. Vrtec je dostopen vsem otrokom.

Otrokom, vključenim v naš vrtec, zagotavljamo možnost za optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo.

Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Življenje in delo v vrtcu je organizirano tako, da upošteva razlike, pravice do izbire in drugačnosti. Otroke vzgajamo za strpnost, solidarnost in odgovornost.

 PRAVICE STARŠEV

- Starši imajo pravico vpogleda v programe za predšolske otroke, pravico do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite osebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

- Starši lahko sodelujejo pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu.

- Predstavniki staršev zastopajo interese staršev v svetu staršev in v svetu vrtca.

Svet staršev je sestavljen iz izvoljenih predstavnikov vsakega oddelka.

POSTOPNO UVAJANJE

Pred vstopom otroka v vrtec imajo starši možnost postopnega uvajanja tako, da smejo biti z njim v skupini. Izkušnje kažejo, da je za otroka dobro, če je prve dni v vrtcu krajši čas.

Adventni čas 3AA

AV SRECANJE 18 40AA

 

 

 

 

 

 

 

VPIS IN IZPIS OTROK

Vpis otrok traja vse leto na podlagi izpolnjenih prijavnic, ki so na voljo v vrtcu in na spletni strani vrtca. Če je vpis večji od naših zmogljivosti po normativu, o sprejemu odloča komisija, in sicer v mesecu marcu za sprejem v septembru. Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli po preteku enega meseca od datuma sprejema otroka v vrtec s 30-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi. Obrazec vloge za izpis dobijo starši na sedežu vrtca. Začasen izpis v času poletnih dopustov je možen le v dogovoru z občino stalnega bivališča staršev.

AV MV KMETIJA 02AA  AV URH 06AA

 

 

 

 

 

 

 OBVEZNOSTI STARŠEV

- Ob vpisu otroka v vrtec starši seznanijo odgovorne s specifičnostmi otrokovega stanja ( bolezen, posebnosti ... ).

- Pred sprejemom v vrtec (najkasneje prvi dan pristnosti v vrtcu) morajo starši oddati potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka (obrazec dobite v vrtcu).

- 15 dni pred vstopom otroka v vrtec morajo starši oddati na občini stalnega bivališča vlogo za znižano plačilo vrtca. Starši plačujejo svoj delež v ceni programa glede na uvrstitev v plačilni razred.

- Mesečno poravnavajo plačilo oskrbnine v določenem roku.

- Starši so dolžni zjutraj otroka izročiti strokovnemu delavcu (vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice). Otroka lahko oddamo samo staršem, sorodnikom ali osebam, ki imajo pisno pooblastilo staršev in niso mlajše od 15 let .

- Starši so dolžni posredovati telefonsko številko in druge podatke, kjer jih je mogoče najti in obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom (bolezen, poškodba ...) ter priti po otroka v najkrajšem možnem času.

- Starši pripeljejo otroka v vrtec do 8. ure oziroma do takrat sporočijo njegovo odsotnost. Otroka ne smejo puščati v vrtcu več kot 9 ur.

- Spoštovati morajo mejo soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

AV BREZJE 2016 32AA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI

Staršem ponudimo različne oblike sodelovanja in veseli smo, če se odločijo vsaj za nekatere. Zavedamo se, da povezanost staršev z vrtcem krepi njihovo zaupanje do vrtca, to pa pri otrocih poveča občutek varnosti. Želimo si, da bi bili vrtčevska in družinska vzgoja čim bolj usklajeni.

Za skladnejšo vzgojo in uresničevanje vzgojnih ciljev vrtec staršem omogoča:

- vsakodnevne stike,

- seznanjanje z načrtom vzgojnih dejavnosti,

- roditeljske sestanke,

- pogovorne ure,

- dneve odprtih vrat,

- izlete,

- skupna praznovanja,

- likovne, glasbene in druge delavnice,

- dneve staršev,

- kotiček in knjižnico za starše (obvestila, literatura).

AV LETOVANJE 2017 21AA  AV MEBOR 11AA

 

 

 

 

 

ŽELIMO SI VAŠEGA SODELOVANJA PRI

- predstavitvi hobijev in poklicev,

- zbiranju vzgojnih sredstev in uporabnega odpadnega materiala,

- iskanju sponzorjev in donatorjev.

S pisnim dovoljenjem staršev otroke fotografiramo in snemamo z videokamero, saj želimo družinam omogočiti, da ohranijo zapis lepih spominov na čas, ki so ga preživeli v Antonovem vrtcu. Starši imajo možnost naročiti fotografije in videoposnetke.

DSC07399 67AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRB ZA ZDRAVJE

Antonov vrtec je v neposredni bližini travnikov in gozdov, odmaknjen od prometa in hrupa. Za zdravo življenje v vrtcu poskrbimo:

- z vsakodnevno telesno aktivnostjo (velika izbira športnih rekvizitov),

- z gibanjem na prostem (igrišče z različnimi igrali, plezalno steno, gugalnicami, tobogani),

- z vzdrževanjem higiene otrok (tudi skrb za zdrave zobe) ter

- z uravnoteženo zdravo prehrano (lastna kuhinja z domačo hrano) in napitki.

kar nekaj - 069-2  Poskrbimo tudi za počitek otrok glede na njihove potrebe in v dogovoru s starši.

Otrokova obleka in obutev naj omogočata varnost, sproščenost, udobje in dobro počutje.

V vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok.

Dragoceni predmeti oz. nakit na otroku v vrtcu iz varnostnih razlogov niso zaželeni.

Otrok sme po dogovoru v skupini prinašati svoje igrače (igralni dan vsak prvi petek v mesecu), vendar vrtec ne more sprejeti odgovornosti za poškodovanje ali izgubo igrač.

V VRTEC HODIJO ZDRAVI OTROCI

V vrtec naj prihaja otrok takrat, ko je zdrav in se dobro počuti. Bolan otrok se v vrtcu slabo počuti in hkrati ogroža zdravje drugih otrok, ki obiskujejo vrtec. Zaposleni v vrtcu otrokom ne dajemo zdravil.

AV GREDICE 01AAAV POTICA 17 05AA